District : Chickmagalur                 

State : Karnataka

 

List of Zilla Panchayath Members

 

Slno.

Taluk

Name (Sri / Smt)

Telephone No:
1

Chikmagalur

H.C. Savitha Ramesh

9448000022

08262-250142 (R)

2 M.S. Niranjana 94483 07591
3 J.D. Lokesh 98458 61462, 87624 36026
4 M. Thimmaiah 08262 252209, 94830 55713
5 K.T. Bhagaya Ranganatha 94482 10860
6 J.S. Rekha Huliyappagowda 94480 52968
7 K.S. Hemavathi 08262 232599, 97419 95978
8 Kadur B. Prapulla Manjunatha

99016 62222, 99009 99934

9 T.C. Padma Chandrappa

08267-230570, 99726 00341

95915 51107

10 Malinibai Rajanaik

94491 12789

11 H.C. Kalmarudappa

08267-243122,

92427 25646

12 B.P.Nagaraju

98866 82326

13 Kavita Beliprakash 08267-221682, 90082 23805
14 Chikkma Mallapa 94823 70847
15 Shashirekha T Suresh(MRT) 08267-682833, 92416 58141
16 Koppa Annapoorna Channakeshava 94485 87823
17 Suchita Narendra 08265 259022, 94815 90022
18 K.S. Ravindra (Kukkadige) 94481 56974
19 Mudigere Jyothi Hemashekar 94482 78133, 94489 25333
20 Arekodige Shivanna 94485 55632
21 V.K. Shivegowda 94481 85526
22 Kavitha B Chandru 94806 54758
23 M.S. Anatha 08263-220504, 94483 92894
24 Narashimarajapura Adi (Mohamad Iptikhal) 94486 57223
25 Sujatha 94876 1932, 98801 06357
26 Sringere B. Shivashankar (Sringere Shivanna) 94485 55632
27 M.S. Ranganth 08265-280031,94483 92865, 94830 17272
28 Tarikere M.Krishnamurthy 94486 57919
29 C.R. Vishala Tipeshappa 77603 34715
30 J.S. Shudha Amrutesh 94816 87840, 94816 87841
31 K.R. Anada 94496 62737
32 K.P. Kumar 94484 03665
33 Hemavathi Krishnappa 08261-267114,94818 36712, 94810 75558
34 S.B. Anadappa 08261-246667, 94484 31727